ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
12,900 تومان
.com
299,900 تومان
.net
359,900 تومان
.org
369,900 تومان
.fun
41,000 تومان
.top
49,000 تومان
.pw
41,000 تومان
.info
104,900 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.aero
2,434,434 تومان
1 سال
2,434,434 تومان
1 سال
2,434,434 تومان
1 سال
.art
345,287 تومان
1 سال
345,287 تومان
1 سال
345,287 تومان
1 سال
.adult
2,927,060 تومان
1 سال
2,927,060 تومان
1 سال
2,927,060 تومان
1 سال
.ae
1,407,034 تومان
1 سال
1,407,034 تومان
1 سال
1,407,034 تومان
1 سال
.actor
1,022,520 تومان
1 سال
1,022,520 تومان
1 سال
1,022,520 تومان
1 سال
.computer
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.blog
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.film
2,963,945 تومان
1 سال
2,963,945 تومان
1 سال
2,963,945 تومان
1 سال
.engineer
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.chat
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.ch
428,597 تومان
1 سال
437,452 تومان
1 سال
437,452 تومان
1 سال
.exchange
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.help
798,374 تومان
1 سال
798,374 تومان
1 سال
798,374 تومان
1 سال
.direct
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.academy
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.app
508,466 تومان
1 سال
508,466 تومان
1 سال
508,466 تومان
1 سال
.financial
759,712 تومان
1 سال
1,401,721 تومان
1 سال
1,466,586 تومان
1 سال
.hosting
11,975,793 تومان
1 سال
11,975,793 تومان
1 سال
11,975,793 تومان
1 سال
.market
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
.dev
423,740 تومان
1 سال
423,740 تومان
1 سال
423,740 تومان
1 سال
.business
270,198 تومان
1 سال
270,198 تومان
1 سال
270,198 تومان
1 سال
.earth
817,824 تومان
1 سال
801,295 تومان
1 سال
801,295 تومان
1 سال
.rest
958,958 تومان
1 سال
958,958 تومان
1 سال
958,958 تومان
1 سال
.green
1,917,915 تومان
1 سال
1,917,915 تومان
1 سال
1,917,915 تومان
1 سال
.pizza
1,389,007 تومان
1 سال
1,389,007 تومان
1 سال
1,389,007 تومان
1 سال
.gift
511,458 تومان
1 سال
511,458 تومان
1 سال
511,458 تومان
1 سال
.men
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
.supply
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
.im
532,167 تومان
1 سال
532,167 تومان
1 سال
532,167 تومان
1 سال
.news
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
.name
255,729 تومان
1 سال
255,729 تومان
1 سال
255,729 تومان
1 سال
.io
1,422,236 تومان
1 سال
1,422,236 تومان
1 سال
1,422,236 تومان
1 سال
.love
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.review
341,667 تومان
1 سال
341,667 تومان
1 سال
341,667 تومان
1 سال
.one
275,415 تومان
1 سال
275,415 تومان
1 سال
275,415 تومان
1 سال
.photos
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
.photo
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.zone
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.show
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.media
896,526 تومان
1 سال
896,526 تومان
1 سال
896,526 تومان
1 سال
.hair
423,343 تومان
1 سال
423,343 تومان
1 سال
423,343 تومان
1 سال
.horse
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.sale
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.rip
501,399 تومان
1 سال
501,399 تومان
1 سال
501,399 تومان
1 سال
.cfd
93,900 تومان
1 سال
312,225 تومان
1 سال
312,225 تومان
1 سال
.sbs
260,921 تومان
1 سال
260,921 تومان
1 سال
260,921 تومان
1 سال
.asia
383,576 تومان
1 سال
383,576 تومان
1 سال
383,576 تومان
1 سال
.best
635,592 تومان
1 سال
635,592 تومان
1 سال
635,592 تومان
1 سال
.bid
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
.bio
1,951,373 تومان
1 سال
1,951,373 تومان
1 سال
1,951,373 تومان
1 سال
.biz
483,553 تومان
1 سال
483,553 تومان
1 سال
483,553 تومان
1 سال
.blue
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
.buzz
1,037,014 تومان
1 سال
1,037,014 تومان
1 سال
1,037,014 تومان
1 سال
.ca
433,652 تومان
1 سال
433,652 تومان
1 سال
433,652 تومان
1 سال
.cc
306,998 تومان
1 سال
306,998 تومان
1 سال
306,998 تومان
1 سال
.center
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
.city
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
.click
323,329 تومان
1 سال
323,329 تومان
1 سال
323,329 تومان
1 سال
.club
394,836 تومان
1 سال
394,836 تومان
1 سال
394,836 تومان
1 سال
.cloud
575,382 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
.co
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.com
299,900 تومان
1 سال
315,182 تومان
1 سال
327,440 تومان
1 سال
.company
260,899 تومان
1 سال
260,899 تومان
1 سال
260,899 تومان
1 سال
.date
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
.de
269,312 تومان
1 سال
269,312 تومان
1 سال
269,312 تومان
1 سال
.download
766,431 تومان
1 سال
482,399 تومان
1 سال
766,431 تومان
1 سال
.email
592,494 تومان
1 سال
592,494 تومان
1 سال
592,494 تومان
1 سال
.eu
341,667 تومان
1 سال
341,667 تومان
1 سال
341,667 تومان
1 سال
.fun
41,000 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
.ga
779,784 تومان
1 سال
779,784 تومان
1 سال
779,784 تومان
1 سال
.gq
342,331 تومان
1 سال
342,331 تومان
1 سال
342,331 تومان
1 سال
.host
2,493,297 تومان
1 سال
2,493,297 تومان
1 سال
2,493,297 تومان
1 سال
.icu
64,900 تومان
1 سال
211,852 تومان
1 سال
211,852 تومان
1 سال
.id
494,495 تومان
1 سال
758,863 تومان
1 سال
494,495 تومان
1 سال
.in
241,528 تومان
1 سال
241,528 تومان
1 سال
241,528 تومان
1 سال
.info
104,900 تومان
1 سال
593,010 تومان
1 سال
642,010 تومان
1 سال
.ir
12,900 تومان
1 سال
12,900 تومان
1 سال
12,900 تومان
1 سال
.it
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
.jobs
4,108,124 تومان
1 سال
4,108,124 تومان
1 سال
4,108,124 تومان
1 سال
.kim
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
.land
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.lgbt
1,339,107 تومان
1 سال
1,339,107 تومان
1 سال
1,339,107 تومان
1 سال
.life
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
.link
279,525 تومان
1 سال
279,525 تومان
1 سال
279,525 تومان
1 سال
.live
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
684,294 تومان
1 سال
.me
759,712 تومان
1 سال
759,712 تومان
1 سال
759,712 تومان
1 سال
.mobi
347,681 تومان
1 سال
347,681 تومان
1 سال
347,681 تومان
1 سال
.monster
362,773 تومان
1 سال
362,773 تومان
1 سال
362,773 تومان
1 سال
.net
359,900 تومان
1 سال
376,906 تومان
1 سال
376,906 تومان
1 سال
.network
603,895 تومان
1 سال
603,895 تومان
1 سال
603,895 تومان
1 سال
.nl
322,960 تومان
1 سال
322,960 تومان
1 سال
322,960 تومان
1 سال
.online
79,900 تومان
1 سال
958,958 تومان
1 سال
958,958 تومان
1 سال
.ooo
847,083 تومان
1 سال
847,083 تومان
1 سال
847,083 تومان
1 سال
.org
369,900 تومان
1 سال
379,502 تومان
1 سال
379,502 تومان
1 سال
.pet
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
.pink
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
.poker
1,574,658 تومان
1 سال
1,574,658 تومان
1 سال
1,574,658 تومان
1 سال
.press
1,879,626 تومان
1 سال
1,879,626 تومان
1 سال
1,879,626 تومان
1 سال
.pro
579,456 تومان
1 سال
579,456 تومان
1 سال
579,456 تومان
1 سال
.pw
41,000 تومان
1 سال
607,695 تومان
1 سال
607,695 تومان
1 سال
.red
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
513,571 تومان
1 سال
.ru
368,934 تومان
1 سال
171,166 تومان
1 سال
295,177 تومان
1 سال
.run
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
540,049 تومان
1 سال
.site
41,000 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
767,152 تومان
1 سال
.shop
920,669 تومان
1 سال
920,669 تومان
1 سال
920,669 تومان
1 سال
.space
41,000 تومان
1 سال
602,134 تومان
1 سال
602,134 تومان
1 سال
.store
79,900 تومان
1 سال
1,534,339 تومان
1 سال
1,534,339 تومان
1 سال
.tech
1,342,533 تومان
1 سال
1,342,533 تومان
1 سال
1,342,533 تومان
1 سال
.tel
345,287 تومان
1 سال
345,287 تومان
1 سال
345,287 تومان
1 سال
.tk
232,046 تومان
1 سال
232,046 تومان
1 سال
232,046 تومان
1 سال
.top
49,000 تومان
1 سال
149,803 تومان
1 سال
149,803 تومان
1 سال
.trade
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
.us
249,420 تومان
1 سال
249,420 تومان
1 سال
249,420 تومان
1 سال
.website
57,900 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
575,382 تومان
1 سال
.wiki
728,863 تومان
1 سال
728,863 تومان
1 سال
728,863 تومان
1 سال
.win
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
227,655 تومان
1 سال
.world
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
810,272 تومان
1 سال
.wtf
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
829,597 تومان
1 سال
.xxx
2,927,060 تومان
1 سال
2,927,060 تومان
1 سال
2,927,060 تومان
1 سال
.xyz
41,000 تومان
1 سال
331,911 تومان
1 سال
331,911 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده